1 Temmuz 2017 Cumartesi

“T.B.M.M.” MECLİS KARARINA İLİŞKİN TUTANAKLARDA TAHSİLDAR YUSUF EFENDİ / Atila GİRGİN

İSTİKLAL MADALYASIYLA TALTİF EDİLEN SARAYKÖYLÜ KAHRAMANLARIMIZA AİT “T.B.M.M.” MECLİS KARARINA İLİŞKİN TUTANAKLARDA TAHSİLDAR YUSUF EFENDİ:

Bölgemiz Kuvvayı Milliyecilerinden yurtsever önderlerimize TBMM tarafından madalya ve kırmızı ve beyaz şerit verilmesine yönelik meclis kararlarına ait tutanaklar ilişikte sunulmuştur. İyiki vardılar, varlıklaqrını bu yurt topraklarına ve halkımıza adamış bu büyük insanları rahmet ve şükranla anıyoruz. Işıklar içerisinde yatsınlar. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Millî Mücahede esnasında muhtelif cephelerde

veya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai ibraz

etmelerine mebni ceman dört yüz altmışdört zatın

İstiklâl Madalyasıyle taltifleri hakkında. (3/523,

3/533, 3/538, 3/544, 3/545, 3/546, 3/547, 3/548,

3/549, 3/564) numaralı Başvekâletten gelen on kıta

tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası”

**********************************

T. B. M. M.

ZABIT CERİDESİ

Elli Altıncı İçtima

15 Şubat 1926 Pazartesi

MÜNDERECAT

Sayfa 191

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 191

2. — SUALLER

1. — Denizli Mebusu Mashar Müfit Beyin;

Mübadele mesailinin bugünkü safhasına karşı

ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair Hariciye

Vekâletinden şifahî sual takriri. 191

3.

— EVRAKI VARİDE 191

Lâyihalar 191

1. — İstanbul esham, tahvilât, kambiyo ve

nukut borsası muamelâtına dair kanun lâyihası.

(1/857) 191

Teklifler

191

1. — Artvin Mebusu Hilmi Beyin; Askerî

Tekaüt ve İstifa Kanununa bazı mevad tezyili

hakkında teklifi kanunisi. (2/541) 191

Mazbatalar

19 \

1. — On bir zata verilen beyaz kurdeleli İstiklâl

Madalyaları şeridinin kırmızıya tahvili

hakkında (3/535), (3/536), (3/539) numaralı üç

kıta Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye

Encümeni mazbatası. 191:192

2. — Millî Mücalede esnasmda muhtelif cephelerde

veya dahilî isyanların itfasında bilfiil

mesai ibraz etmelerine mebni ceman dört yüz

altmış dört zatin istiklâl Madalyasıyle taltifleri

hakkında (3/523), (5/533), (3/538), (3/544),

(3/545), (3/546), (3/547), (3/548), (3/549), (3/564),

numaralı Başvekâletten gelen on kıta tezkere

ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 192:201

Tezkereler

201

1. — Millî Mücadele esnasında bilfiil mesai

ibraz etmelerine mebni üç zatin İstiklâl Madalyasıyle

taltifleri hakkında Başvekâletten gelen

üç kıta tezkere (3/578), (3/579), (3/580), 201

2. Millî İdarenin teessüsünden beri Büyük

Millet Meclisi ve icra Vekilleri Riyasetleri Kalemi

mahsusunda ifayı hüsnü hizmetle maksadı

ulvinin husulü için cephe gerisinde azamî mesai

ibraz etmelerine mebni yirmi beş zatin istiklâl

Madalyasıyle taltifleri hakkında Başvekâlet

tezkeresi. (3/581) 201

3. — Divanı Riyaset tazminatı hakkında

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. (3/577) 201

4. — Ciheti askeriyeden bir makama gönderilecek

zabıtana aie harcirahı ve vekâlette bulundukları

müddetçe ikamet yevmiyesi ita edilip

edilmeyeceği meselesinin mahalli içtihat ve

muhtacı tefsir görüldüğü hakkında Divanı Muhasebat

Riyaseti tezkeresi. (3/582) 201

..................................

2. — Millî Mücahede esnasında muhtelif cephelerde

veya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai ibraz

etmelerine mebni ceman dört yüz altmışdört zatın

İstiklâl Madalyasıyle taltifleri hakkında. (3/523,

3/533, 3/538, 3/544, 3/545, 3/546, 3/547, 3/548,

3/5

49, 3/564) numaralı Başvekâletten gelen on kıta

tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası.

REİS — Okunacaktır :

Riyaseti 'Celileye

Teklif edilen İstiklâl Madalyaları inha evrakını

tetkik ettik. Encümene inha edilen 458 zattır. 184'üne

kırmızı ve 231'iine beyaz kurdeleli madalya itasına ve

43 zata ait inhanın da reddine karar verildi.

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri

Karahisarsanip Rize

Musa Kâzım Ekrem

Kâtip Aza

Kocaeli Siverek

İbrahim Kadri

Aza Aza

Bolu Bozok

Cevad Abbas Salih

Aza

Malatya

..................................

— 194 —

t : 56 15 . 2 . 1926 C : 1

Denizli sabık Muhasebecisi ye lâftık Kocaeli Defterdarı

Süleyman bey mahdumu Muzaffer bey ((Beyaz

kurdeleli)

'Esbak Denizli ve lâhik Cebelibereket Tahrirat

Müdürü Fuat bey (Beyaz kurdeleli)

Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi efendi (Beyaz kurdeleli)

Sabık Denizli Polis Komiseri met hum Hamdı bey

namına oğlu Cengiz bey (Kırmızı kurdeleli)

Denizli Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Cafer

efendi (Beyaz kurdeleli)

Deniz Muhasebei Hususiye Tahsildarı Mehmet

efendi (Beyaz kurdeleli)

Denizli'den berber Mehmet Salih efendi (Beyaz

kurdeleli)

Denizli Nak'fbüleşraf Kaymakamı Ziyaettin efen

di (Beyaz kurdeleli)

Denizli Müftü zade Kâzım efendi (Beyaz kurdeleli)

Denizli Osman zade Emin efendi (Beyaz kurdeleli)

Denizli Dalamanh zade merhum Mehmet bey na

mına veresesine (Beyaz kurdeleli)

Denizli Helvacı zade Mehmet efendi (Beyaz kurdeleli)

Çal kazası eşrafından Necip bey (Beyaz kurdeleli)

Çal Müftüsü İzzet efendi (Beyaz kurdeleli)

Sarayköyü Müftüsü Ahmet Şükrü efendi {Beyaz

kurdeleli)

Saraköy Emin Aslan bey (Beyaz kurdelen')

Sarayköy Rıza 'bey oğlu Hulusi bey (Beyaz kurdeleli)

Sarayköy Tavash zade Ömer hey (Beyaz kurdeleli)

Tavas kazası Muhasebei Hususiye Kâtibi Mehmet

efendi (Beyaz kurdeleli)

..................................

î : 56 15 . 2 . 1926 C : 1

Sarayköy kazası Malmüdürü Hüseyin Avni efendi

(Beyaz kurdeleli)

Sarayköy kazası tahsildarlarından Şefik efendi

(Kırmızı kurdeleli)

Sarayköy kazasının Balâ mahallesinden marangoz

Lütfi usta (Kırmızı kurdeleli)

Sarayköy kazasının Aşağı mahallesinden Kâtipzade tahsildar Yusuf efendi (Kırmızı kurdeleli)DEMİRCİ MEHMET EFE (EGE TÜRKÜLERİ-2)

YÖRÜK ALİ EFE (EGE TÜRKÜLERİ-1)

KARAALİ (GERALİ) KOŞMASI ZEYBEĞİ - SOLO AYDIN YÖRESİ